Regulamin zaliczenia przedmiotu: onkologia.

W obecnym roku akademickim z uwagi na sytuację epidemiologiczną egzamin ustny nie będzie obowiązywał. Natomiast w egzaminie testowym ulegnie zwiększeniu część praktyczna – opisy przypadków ze wskazanym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym. Planowany termin egzaminu testowego to 19 czerwca 2020 roku o godzinie 11.30 (100 pytań, 2 godziny zegarowe).

  1. Zaliczenie odbywa się poprzez obecności na wszystkich zajęciach (seminaria i ćwiczenia) oraz pozytywnie zaliczenie kolokwium na koniec bloku zajęciowego.
  2. W przypadku nieobecności na zajęciach dopuszcza się możliwość odbycia zajęć z inną grupą w semestrze zimowym lub letnim wyłącznie za zgodą Kierownika Kliniki lub upoważnionego Asystenta oraz właściwego Dziekanatu.
  3. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na koniec bloku zajęciowego są wszystkie obecności na seminariach i ćwiczeniach. W przypadku jakiejkolwiek nieobecności na zajęciach student może być dopuszczony do zaliczenia przedmiotu dopiero po jej uzupełnieniu z inną grupą. Wówczas może przystąpić do kolokwium, które będzie traktowane jako drugi termin.
  4. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z inną grupą przedmiot nie może zostać zaliczony.
  5. Pozytywne zaliczenie kolokwium wiąże się z uzyskaniem 60% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku 3-krotnego braku pozytywnego zaliczenia kolokwium (z kolejnymi grupami na koniec bloku zajęciowego) kolejny termin kolokwium możliwy jest wyłącznie po powtórzeniu całego bloku zajęć z onkologii.
  6. Egzamin z przedmiotu onkologia składa się z części pisemnej (test) oraz części ustnej. Terminy egzaminu zostaną podane na co najmniej 90 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu części egzaminu w celu zaliczenia przedmiotu. Ostateczna ocena będzie średnią arytmetyczną egzaminu pisemnego (testu) oraz ustnego.
  7. Dopuszcza się termin „0” (zerowy) egzaminu ustnego przed sesją egzaminacyjną szczególnie dla osób, które uzyskały maksymalną liczbę punktów z kolokwium zaliczającym seminaria i ćwiczenia, dla osób szczególnie wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą oraz w ramach indywidualnego toku studiów.
  8. W przypadku nieobecności na egzaminie, możliwość ponownego zdawania egzaminu będzie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu.
  9. W sytuacji, kiedy nieobecność została usprawiedliwiona, egzamin we wrześniu  jest  pierwszym terminem zdającego.