dr hab. n. med. Rafał Wiesław Stec

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od września 2018 roku Kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ESMO (European Society for Medical Oncology) oraz AACR (American Association for Cancer Research). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Zespole do Spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Członek Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. 
Chief of Medical Oncology, Biokinetica Early Phase Institute. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna i precyzyjna oraz leczenie onkologiczne  spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.